Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1howyznzvintmxotc2owy4yjawmtbhngrhnwmxyza5yiykdhh0psuymcy5mdaw CATERPILLAR 950K R4A00255 2012 4932 B15154 $160,400.00 PRUDHOE BAY, AK more
Wtk?jhnyyz1izgexngzlzdjkyjmwzgfkymvlythmyzrkmme1ogyxnyykdhh0psuymcy2mdg4mg== CATERPILLAR 966K TFS01065 2013 6500 B17529 $196,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1imtzknji1ymjkmgzhndzhotk0odywoguwodg3mzaxzcykdhh0psuymcyzmjg0oq== CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 2285 14A19538 $307,200.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0psuymcy5ndqy CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15718 15W79316 $21,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04njgxndjiztvkyjq4mju3zjvlmjblytfkztu5yzk4niykdhh0psuymcy0ndczng== CASE 521E NCF211825 2012 3882 16W00894 $67,100.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hmgvkogvkogrhzdk0mmfmotq4mmniodu3zge5otnmocykdhh0psuymcy0ntuynq== CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $68,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1my2jkytqwnmy0n2m5mdfiyze1ymi5mdnhngfjowjjyiykdhh0psuymcy2mzmxmq== CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10880 17W01579 $288,600.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0psuymcyymtuxoq== CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $103,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imtrmodjlzwyyngrlzwzkzdbkndfhzwzkymu3mdg5niykdhh0psuymcy3mja4 CATERPILLAR 980K W7K02034 2014 5265 14G02777 $318,400.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0psuymcy2mdmzoq== CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 1140 18W01253 $140,700.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0psuymcy1mdyzng== CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 0 18W01019 $281,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mowqzntixmmrjmde1ztg2yjc5owuwzde1nzgxnmm4zsykdhh0psuymcyzotm3mq== CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 9765 18W01020 $273,100.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0psuymcyzmdu2oa== VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $84,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdvkytdlytezmmflzgy4yje4nti3zjdhyzdmnzviocykdhh0psuymcy2mte0 CATERPILLAR 982M K1Y00397 2015 6074 14G05415 $456,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jnjrintviyzi4nmjinzc2zty5zwqzyte5ymvhymvlncykdhh0psuymcyxmzizmg== CATERPILLAR 982M K1Y00564 2016 6242 15W78895 $378,100.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kntuxmzjjymjjzdlhn2uwyza5nti1owfkywy0otbjnsykdhh0psuymcyzmdiwoq== CATERPILLAR 982 M K1Y00520 2015 4600 15W78484 $440,300.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz05mtvkmdvmn2i4mzjlmtu0yte4zwnmzjrhyzzjogzkziykdhh0psuymcyyndyzmw== CATERPILLAR 980M KRS00358 2014 10109 19W00820 $249,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmgnmy2u3njbkmgeznwqwzjy1mjjinze5nti3ymiyyyykdhh0psuymcyxmzy0 CATERPILLAR 982M K1Y01030 2016 3194 16A00140 $489,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lzwe0yzqxmti3odhmmde0y2fmn2fhodnimwy2ngfhziykdhh0psuymcy1mdu5oa== CATERPILLAR 982M K1Y01601 2017 5193 17W00209 $389,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz05mwqxzdiwzmmzndgynje2oda5mjy4otg3owe4mty1nsykdhh0psuymcy1odcwnq== CATERPILLAR 906 JRF02112 2014 667 X19W01383 $75,000.00 Snohomish, WA more
Wtk?jhnyyz1lndzmyzg4nzi2y2i1otk1owjinwnhn2m0n2jinjuzncykdhh0psuymcyxndeyna== JOHN DEERE 624K 641042 2012 21335 19W01388 $49,300.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hmzayodfmotzhn2iymwfkotmyn2e4mjvhyzy0odm3niykdhh0psuymcy4mzi4 CATERPILLAR 924K PWR00766 2012 15014 PL16017 $55,700.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdywndqyyzy1y2y1odq5ota0ztuznjlkzwmxmdrimsykdhh0psuymcyymji0mg== JOHN DEERE 944K 674756 2016 7587 19W01863 $334,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmgmxndk4ztc0mgy4odq3yzjknjc1ywmxy2iwmdfmziykdhh0psuymcyynza4oa== CATERPILLAR 982M K1Y01794 2018 3158 18W00077 $425,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04otlkndlhnzexotqxnty5ztfmngfhzmm4nte4m2zhocykdhh0psuymcyzmdkwoq== CATERPILLAR 938K SWL00168 2012 18804 B15935 $71,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05mjlkzdu5ytfmyji3mza0odqyymrlowezmjzjywy0miykdhh0psuymcy0ndqznw== CATERPILLAR 972M A8P00633 2015 0 19G00589 $309,300.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1izwzhnwyznwq1ngyxztmxzmviyjg2mzgzyjq2njllocykdhh0psuymcy1njuwma== VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L110G VCEL110GA00008474 2012 9720 20G0056 $56,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kodrmymq1yjqxndm5mta3otaxymi0zde4odvkztgxmiykdhh0psuymcyzmdq4nq== CATERPILLAR 926M LTE04525 2018 1300 X20G0243 $118,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05y2iwngi0ymjhmwi4ztrjywe3mmnlzwzlnwezzdllmsykdhh0psuymcy0ndqzna== CATERPILLAR 938M J3R08328 2019 319 19G00832 $265,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05mmmwn2uynzy4mdi4otq3yjllodg2zdu5m2jjywiyzcykdhh0psuymcyzndu5nq== CATERPILLAR 926M HL LTE06082 2019 428 18W01884 $180,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lntqwm2i3mtnjotzmnmvhytnlzmu5njrimzljnty5nsykdhh0psuymcy0mza2ma== CATERPILLAR 930M KTG04694 2019 1276 18G00748 $159,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hntuwzwi4mza0zmflnjnkyzm4ytrinji4owu2ywu0niykdhh0psuymcyxmjczmg== CATERPILLAR 930M KTG04696 2019 1956 18G00749 $141,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1modfmymzmmjy1ntnmzdhiowqyytuzmjkwnzi0otc3mcykdhh0psuymcy1mdu4ma== CATERPILLAR 930M KTG04735 2019 4869 18G00950 $169,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kotuwm2u0ngzjndjknja2otbhmmy3mjjkmtniogmxziykdhh0psuymcy2mtiynq== CATERPILLAR 930M F5K00408 2019 771 19G00722 $189,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ztixm2u2otvkzme3mmi1ogu1zgm4mdu3yjvkotk3osykdhh0psuymcyxntm2ma== CATERPILLAR 924H HXC00205 2007 4258 20G0345 $69,900.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.