Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hmgvkogvkogrhzdk0mmfmotq4mmniodu3zge5otnmocykdhh0psuymcy0ntuynq== CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $46,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04ztdkywm5ndqwngq4ognjzdywndm4nwvhytk5nzy3msykdhh0psuymcy0nta4ma== CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10880 17W01579 $279,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0psuymcyymtuxoq== CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $99,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0psuymcy2mdmzoq== CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 1166 18W01253 $138,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0psuymcy1mdyzng== CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 0 18W01019 $277,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mowqzntixmmrjmde1ztg2yjc5owuwzde1nzgxnmm4zsykdhh0psuymcyzotm3mq== CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 9835 18W01020 $249,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0psuymcyzmdu2oa== VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $84,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdvkytdlytezmmflzgy4yje4nti3zjdhyzdmnzviocykdhh0psuymcy2mte0 CATERPILLAR 982M K1Y00397 2015 6075 14G05415 $439,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jnjrintviyzi4nmjinzc2zty5zwqzyte5ymvhymvlncykdhh0psuymcyxmzizmg== CATERPILLAR 982M K1Y00564 2016 6980 15W78895 $361,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jmmmzzdliymrkywmymwmwodqxntc0ymexmjfjzgriyiykdhh0psuymcyzmtq0ng== CATERPILLAR 982M K1Y00520 2015 4600 15W78484 $399,900.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1lmdi1ngzjztdlzdy0zwy3zwnhmwe1njk4n2q2zju1mcykdhh0psuymcyyotqwmw== CATERPILLAR 980M KRS00358 2014 10109 19W00820 $249,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmgnmy2u3njbkmgeznwqwzjy1mjjinze5nti3ymiyyyykdhh0psuymcyxmzy0 CATERPILLAR 982M K1Y01030 2016 3249 16A00140 $479,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz05mwqxzdiwzmmzndgynje2oda5mjy4otg3owe4mty1nsykdhh0psuymcy1odcwnq== CATERPILLAR 906 JRF02112 2014 667 X19W01383 $61,500.00 Snohomish, WA more
Wtk?jhnyyz1lndzmyzg4nzi2y2i1otk1owjinwnhn2m0n2jinjuzncykdhh0psuymcyxndeyna== JOHN DEERE 624K 641042 2012 21335 19W01388 $46,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05zwi2odm5nta1ndczn2riyjm5nzuxnzizztg4yzu5zsykdhh0psuymcyxmdmyna== CATERPILLAR 980H JMS03277 2008 20775 X20A0113 $110,000.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1iodjlowflzmy0owu5yzbiymqyowu4odmzymm3ndvlnsykdhh0psuymcyzotywna== CATERPILLAR 980K W7K01087 2012 17531 20W0634 $149,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz04ytrmyzvhowixntm5yzjhyjvkmti5ywq3ytixmjy2miykdhh0psuymcy1mdg1mw== CATERPILLAR 982M K1Y01799 2018 2412 18W00083 $498,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjjlzge0mdg2ndi5zwy1zdnmmgewotfmnteyotlkzcykdhh0psuymcyxmjyzmg== JOHN DEERE 544E 525895 1989 12150 X20W0806 $25,000.00 Sunnyside, WA more
Wtk?jhnyyz1izdlmnjlmmdrlmtvlndixyjg0y2mxodu5njgwntbizcykdhh0psuymcyxndu4mg== CATERPILLAR 904B CN B4L01076 2008 14431 20W0847 $16,200.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1mndu5ndu0mtflmjc1ytlhogu3mwe2mduyntqxzjewniykdhh0psuymcy3njgw JOHN DEERE 644E 529882 1990 18228 X20W0863 $30,000.00 more
Related-products CATERPILLAR 938M J3R07986 2019 619 19W00272 $253,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz05ntniyzrhndrjmgvlzddiymfmyjqymje2njy2njq4nsykdhh0psuymcy5otk1 CATERPILLAR 982M XDL00314 2018 2881 18W00619 $489,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kndu4mje1ntrmymq0mzewodczodm4nmmyzmu3njk0yyykdhh0psuymcyymzqxnw== CATERPILLAR 980M KRS00719 2015 14676 20W1056 $165,100.00 more
Wtk?jhnyyz05mjjlzdllzme1mjmxytu4zmjlmtdhngrizjhmnzmwziykdhh0psuymcyzotcwnw== CATERPILLAR 966H A6D01417 2008 16886 20W1055 $64,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz05mjlkzdu5ytfmyji3mza0odqyymrlowezmjzjywy0miykdhh0psuymcy0ndqznw== CATERPILLAR 972M A8P00633 2015 3036 19G00589 $299,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1inwjmmjbjmtvhmzlimji4zwjkmzmzmjq1nwjjmgjjosykdhh0psuymcyxnzewmq== CATERPILLAR 926M LTE05459 2018 2237 18A00086 $149,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kodrmymq1yjqxndm5mta3otaxymi0zde4odvkztgxmiykdhh0psuymcyzmdq4nq== CATERPILLAR 926M LTE04525 2018 1392 X20G0243 $118,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lyzc2zgu4zjm4ymexztgzytg0yzg1odkzmtk4zdfmzcykdhh0psuymcy2mdi4oa== CATERPILLAR 930M KTG04739 2019 1617 18G00951 $145,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05y2iwngi0ymjhmwi4ztrjywe3mmnlzwzlnwezzdllmsykdhh0psuymcy0ndqzna== CATERPILLAR 938M J3R08328 2019 929 19G00832 $239,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05mmmwn2uynzy4mdi4otq3yjllodg2zdu5m2jjywiyzcykdhh0psuymcyzndu5nq== CATERPILLAR 926M HL LTE06082 2019 428 18W01884 $180,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lntqwm2i3mtnjotzmnmvhytnlzmu5njrimzljnty5nsykdhh0psuymcy0mza2ma== CATERPILLAR 930M KTG04694 2019 1276 18G00748 $159,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hntuwzwi4mza0zmflnjnkyzm4ytrinji4owu2ywu0niykdhh0psuymcyxmjczmg== CATERPILLAR 930M KTG04696 2019 2230 18G00749 $136,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1modfmymzmmjy1ntnmzdhiowqyytuzmjkwnzi0otc3mcykdhh0psuymcy1mdu4ma== CATERPILLAR 930M KTG04735 2019 4910 18G00950 $169,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kotuwm2u0ngzjndjknja2otbhmmy3mjjkmtniogmxziykdhh0psuymcy2mtiynq== CATERPILLAR 930M F5K00408 2019 775 19G00722 $189,900.00 Williston, ND more
Related-products CATERPILLAR 972M A8P00608 2015 6173 20G0446 $216,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04odbjyzflmzcwnznhytawzdq3mziymjrmymexn2iyzsykdhh0psuymcyxodq1nq== CATERPILLAR 963K LBL00430 2017 2229 20G0594 $241,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jnzgxyjyxzdi5ywviowmyzge5zme3ztfknjk4mmfkyiykdhh0psuymcyymtuy CATERPILLAR 938M J3R04828 2018 526 20G0694 $204,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzgmwnzi2nzm4ogeznzbmyweyymq4ody4mgnhzdk5yyykdhh0psuymcyzndezna== CATERPILLAR 980C 63X03496 1981 23644 X20G0703 $44,000.00 Wolf Creek , MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.