Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mzjuyzdbmmtlkmmrhm2e1zgriztm2odhjndi3ownlysykdhh0psuymcy0odkxoa== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWC01045 2016 531 17G00124 $91,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1motcxyzawmze4y2u4odrhzmzmmmi3ywjlndewmgzkysykdhh0psuymcyyoti5nw== CATERPILLAR 430F 4ETCB RGS00539 2014 5100 13V01939 $76,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmjgwztvhyzuynjqymzjlzgriyzm0odayyjg2mzllzcykdhh0psuymcyzmjywoq== CATERPILLAR 416F2 4ECB HWB00478 2015 1049 15V06578 $72,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04n2iwotg3ztkzytc5mjq2zgvkmgrhnddjn2iwnznmmyykdhh0psuymcy0mjiymg== CATERPILLAR 420F 4ECB SKR02814 2014 1753 15G06716 $67,100.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1imdiynddmmtmxymu4mzc2y2y1ngrjmmfmyjuzytjiysykdhh0psuymcy1nju5ma== CATERPILLAR 420E 4ECAN HLS01298 2006 14291 18W02170 $39,100.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1lyzaxodg2odq4yza1njzlyjq0mzvkotq2zjaym2fjocykdhh0psuymcy2ndczmw== CATERPILLAR 420F2 IT HWD03098 2018 66 19W01585 $94,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1iotzjztu1otk3mmzmndrkowm4njcxmzzimzk0zjzlziykdhh0psuymcyxotaxnw== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD03171 2018 220 19W01582 $99,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1mzdmzmzuxntqyy2m3yjlkzjc5zddkntkymdvlnjhmmcykdhh0psuymcyxnjkwna== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03858 2019 120 20G0190 $112,500.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jnjc3ogjkzmjkyjm5mmi0zjuzngvinzlimtdinzqwmyykdhh0psuymcy4odg1 CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03862 2019 431 20G0235 $112,500.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1knwnimtkxzmjmytnmnwnlzjhlzmu2nmjiowy4mtzjmiykdhh0psuymcyxmtu2mg== CATERPILLAR 420F 4ECN SKR04167 2014 2528 20W0848 $63,800.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kzmvintjkmzawymm1zjnmotm2otewoty3zdq1ndk3myykdhh0psuymcy0mzu5oq== CATERPILLAR 430D 4ECAB BNK05997 2004 2688 X20A0273 $45,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jmgy1nzq1yjdimmvjyjm1yzizyjkyndmxmziymjgymcykdhh0psuymcy1ntgzma== CASE 580L JJG0236461 1900 557 X20W1174 $35,000.00 more
Wtk?jhnyyz04ndhmmtzmmtgzowmwmwe1otvlmjzlmzhimwnjntg0zcykdhh0psuymcyxndyzng== CATERPILLAR 430F 4ETCB RGS00604 2014 3688 14G05021 $77,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zjmymte5nzlmmdmyntm5zta2nzbjzjc0ztyyyzzjnyykdhh0psuymcyznjk4ma== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03856 2019 212 20G0129 $112,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jzdqyndk1nzc4mzjkzgu4otewmwq0nduyntc1mje1miykdhh0psuymcyzodu5nq== CATERPILLAR 420F 4ECB HWC04754 2019 274 20G0169 $94,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdriogi2yjfizjk3mdjmztjimtu2njblyzawywe2nsykdhh0psuymcy1odi2ng== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03849 2019 318 20G0165 $113,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izgiyyjnmnje1odexnmexzmy3ogmynjnhota3mjniyiykdhh0psuymcyzmtk3nw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03857 2019 417 20G0127 $102,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jywjkmzm4mmm4mty3m2vhogfimtgxzgezmwflndk4ysykdhh0psuymcyxmte1mw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03855 2019 393 20G0131 $99,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lytewyjmymtnkzdi4nmmxzgjlzjmymzmxmmu3zmfiocykdhh0psuymcy0ntyymw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03859 2019 618 20G0128 $112,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izgmwywrkymmxnzljntnhyzq2zwe0odzizjbkmdk4ziykdhh0psuymcy1nja4mw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03861 2019 0 20G0130 $112,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzwm4mtq2nzdmowjjnjqxytljodbkmty0owe4yteynyykdhh0psuymcyymjg1mw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03854 2019 277 20G0189 $109,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jzdvinjq4otzjndgynzrkymfmngrmyjc5mze1otzjniykdhh0psuymcyxmtk0 CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03860 2019 264 20G0196 $101,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmtdmn2rknjm4mdzmnju0zdg4mjzmnmy2n2q0mge0mcykdhh0psuymcyynzq4ng== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWD03851 2019 598 20G0213 $105,900.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.