Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

ARTICULATED TRUCKS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1jzji2ztg2n2q0mjnlndmyotu1yznhmtnhntqzngmxocykdhh0psuymcy2mdc5na== CATERPILLAR D300D 5MG00252 1994 16355 X22G0371 $28,750.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1jnzrmy2qznzfinju4ytriodkzzwjlzwfmmtzkytm2ocykdhh0psuymcyyntqzna== CATERPILLAR D400E 2YR00243 1996 21956 X22G0370 $46,875.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz04zdhhoda3ntu3mte2mtljyzhhnwfimdyym2m2zdi1nsykdhh0psuymcyyotu2mw== CATERPILLAR D400E 2YR00556 1997 29525 X22G0369 $40,625.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz05zta4ntliyzazmzczyjmxzmuyzty5otgxm2rinwixocykdhh0psuymcyxntu5ma== CATERPILLAR D400E 2YR00579 1997 15732 X22G0368 $46,875.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1jyzzmmzuwzte3mzuzntdlzdk0zwi3m2vmmteyodq5nsykdhh0psuymcy2nda1nq== CATERPILLAR D400E 2YR00933 1998 15227 X22G0367 $51,750.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1lotk2zgi4njuxntezzwizotnhnwvhzgjjnddiodbhyiykdhh0psuymcy0njixna== CATERPILLAR D400E 2YR00934 1998 14691 X22G0366 $51,750.00 Helena, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.