Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1izthiytc3mdllnzu3yja5y2zjmdhhyzu2mjk5zjk1zcykdhh0psuymcy0mjiw CATERPILLAR 160M3AWD N9T00173 2016 2617 18G01152 $347,800.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0psuymcyxodg3ng== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00183 2016 2107 18G01155 $389,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mzte3mdhhzjdizjhmzdbjytjmodezodzmztawndbhncykdhh0psuymcyxntu3na== CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5418 19G00245 $169,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lymm3nzixote5owi3ytjizwi0mmu0mji4nmuwzda4ysykdhh0psuymcyxmzc3ng== CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 5150 19G00248 $155,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04y2uxndeymmmzyjq1otljywuwztcwntewmzzkndljyiykdhh0psuymcyxmzm4na== CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 5057 19G00246 $169,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04zjy3ntq2odjhzdvjnwm2zthhy2i1m2rmmzm3yjy4nsykdhh0psuymcy1nja3mq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00179 2015 3574 19G00552 $258,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mmzcxzgi1mtdhngmyzmrjywfimgmzyjewmmq4ymflniykdhh0psuymcyzmjgxoq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00189 2015 3302 19G00553 $259,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hodmznzjlndjhodgzywrkzjy2ndc0mjnjzjy0mtc5myykdhh0psuymcyymdu0na== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00190 2015 4047 19G00551 $261,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njrkntczmgzjmzvknzqzzmnmmwq4ndm0zjriztrhocykdhh0psuymcyxnje1nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00116 2015 4044 19G00549 $239,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnwm2zde1otlhmdm0zgq2yzbmngi1ngi5ndvlmjc2osykdhh0psuymcy1ota0nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00117 2015 4215 19G00550 $229,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iztvhmdcyotrinzjkogniymjmndm2ntc5mzawota4yiykdhh0psuymcyzmze0oa== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00134 2015 3225 19G01386 $270,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hn2zjztu1nwzlmda4mjkzyty0oduxotq1ytvlmjm2mcykdhh0psuymcyymzc0 CATERPILLAR 140M2AWD M9J00923 2014 4118 19G01437 $204,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jntaxnwe5owu1owe4yjzkyjm4mmjimdcznjawoguwyyykdhh0psuymcy0nze1mq== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00204 2017 2875 19G01477 $319,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jnjzimjyyyju1y2m5yzq3zmuyyjzmm2rkmduyy2vlosykdhh0psuymcyzndaw CATERPILLAR 160M3AWD N9T00208 2017 2660 19G01481 $329,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lm2i0y2uwzdkwzweyyze5odiymge2zguwnmi0ogfmyiykdhh0psuymcy2mzqwmg== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00209 2017 2005 19G01482 $339,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1intrmywezogmymtqwotu3ogi1nzixnznkmdaxmtm3osykdhh0psuymcy4mzcy CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00103 2015 4803 20G0819 $272,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmwu5mwzhmzu4zgnizjlhyjg0ntyyythmndmxyjg3niykdhh0psuymcy2mjgxmw== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00230 2017 3965 20G0250 $316,200.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1jzdzhoduzzjblnthmmzg0ywi3mdi3njjkntk1ymeymsykdhh0psuymcyyndmwoa== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00231 2017 4581 20G0248 $316,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kndq5mjg0m2m4mdcwzda4ywi3mzzhztc0owjkn2i1yiykdhh0psuymcyyntk2na== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00227 2017 4248 20G0247 $316,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imddmythjmjfloty2owmxyte3nza2nge2ywq4nwnimiykdhh0psuymcy0otew CATERPILLAR 160M3AWD N9T00225 2017 4250 20G0267 $316,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kzmqzyti5otuzyjyzntliyzhhzjg2mdvjmdriogfimcykdhh0psuymcy0mdi2oq== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00224 2017 3894 20G0268 $316,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1injm5odbjmzjkymixogi4yti3zjm5ztixzgexywy2myykdhh0psuymcy2mzc5oa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00229 2017 4022 20G0266 $316,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hndnmyjzlogi2zmm3zjc5zda1zmi2zwiyzdmyytuzmsykdhh0psuymcy1odczoq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00101 2015 4892 20G0820 $272,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lyjlhyzc4ndczyzi0ztzhodg1yjnmztqyyjnjodnizsykdhh0psuymcyzmta0mg== CATERPILLAR 12M3 N9R00196 2016 3718 20G0825 $205,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05n2m3yjfhmti1ztg3ymqzyju4ymezn2fimjfhmdriosykdhh0psuymcy1mtu3oa== CATERPILLAR 140H 9TN01530 2002 9560 19G01527 $74,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hnzm1zjeymme5otcwzwyyymnlymm5zjg5nji4otc0nsykdhh0psuymcy0ndi3mw== CATERPILLAR 12M2 F9M00412 2014 5621 20G0369 $139,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kzgqxn2rjmmjhytliztg5zgjinwywytg4yty2yzzjmsykdhh0psuymcyzmtczmq== CATERPILLAR 160M3AWD N9K00118 2014 3512 20G0456 $263,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lnddhzjawmdqymja1odrlzwq0mtg5ywm0odvmn2y5niykdhh0psuymcy0otazng== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00131 2015 2900 20G0589 $280,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hndy2ymzlndm2mde5njhmzwe3zdhlnzfkmdblzjq2zsykdhh0psuymcyxmzawoa== CATERPILLAR 160M3 AWD N9K00123 2015 3400 20G0593 $275,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kntrjztuzywm5mtizndc4zwm1ota5yzuxowjiztewocykdhh0psuymcyzmta5nq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9G00106 2015 4192 20G0827 $245,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdfimwvkyjzjytbkmdjizmm1owe3nzy2otrkztiymiykdhh0psuymcyxnju0 CATERPILLAR 12M3 N9R00197 2016 3322 20G0826 $205,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdbkm2zimmy5zmnjnzy3zmrlzgflytc1zty4ytzimsykdhh0psuymcy0mda5mw== CATERPILLAR 163H ARL00429 2006 9352 X20G0783 $125,000.00 more
Wtk?jhnyyz1kzmrlntnlmmq1y2e1ywfmzgjkmwm1mmq5mwy2nmuxosykdhh0psuymcy1mzywnw== CATERPILLAR 160M3 AWD N9K00126 2015 3700 20G0787 $246,300.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04ywiymwnlndk3yzizntvkzwm1mzfindrizmjhowq4ziykdhh0psuymcyzmty3ma== CATERPILLAR 140M2 M9J00752 2014 6420 X20G0807 $168,500.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1lmwfmmmeyzja4mwuxowvkzta5owixnjrhzdg5njg3niykdhh0psuymcy2mju0nw== CATERPILLAR 12M3 N9R00194 2016 3763 20G0823 $205,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1izji3ztvhndzkotvhndq0ytgxyzaxyza2ngezytkxmcykdhh0psuymcy0nju1mg== CATERPILLAR 12M3 N9R00195 2016 3258 20G0824 $205,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1indg1ngnlotfmzgexn2vkymzhmjyzodrmymmxzdjhnyykdhh0psuymcyxndcxoa== CATERPILLAR 140M3 AWD N9G00131 2015 3945 20G0828 $245,900.00 Great Falls, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.