Consignment Promo MG Promo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mmde4ngvjymjjzwi1njhkotc4ymfhzdbkotjhmzrhyyykdhh0psuymcy1odi0ma== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00346 2014 5175 18G00923 $292,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1km2vjn2q1zjblodvlzmziymy3ztbmymu0zdc3ngvjmcykdhh0psuymcyyndi5ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7347 18G01008 $219,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0psuymcy1mte4nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 7132 18G01010 $231,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0psuymcy0mza0nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7636 18G01011 $162,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0psuymcyxmta4nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7257 18G01012 $201,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hmjbjndc2mjc2yjnmnza1zwrjnjzlywe1mwqwmgzlziykdhh0psuymcyzmdy1ma== CATERPILLAR 160M2 R9L00235 2014 4494 17G00957 $179,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0psuymcy2nda2mq== CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1kztu0yty5mda4mjnmmdhkzwjjnzgxzje4y2eymdk3osykdhh0psuymcy1mjczmg== CATERPILLAR 160M2 R9L00233 2014 3858 17G00955 $169,900.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1lotzhmzhimmuyndvimgi0ytg1mzi3njk1nzk0odqxzcykdhh0psuymcyymzy4na== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00209 2017 2005 19G01482 $339,000.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz05mzhmodcwyze3mddmnjq2zjeyy2zln2q2nza4zjg0miykdhh0psuymcy0nje4mq== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00206 2017 1960 19G01479 $349,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz04ntu3mdzkyjjkmzfimte2odrmmgq3mjyxota1njq0osykdhh0psuymcy1mdiz CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00132 2015 4038 19G01181 $299,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jmjrlzdy1mdk3njywymezodayzty4ywfhyti2mzy3nsykdhh0psuymcyxntuxma== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00178 2015 4700 19G00547 $199,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04zjy3ntq2odjhzdvjnwm2zthhy2i1m2rmmzm3yjy4nsykdhh0psuymcy1nja3mq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00179 2015 3558 19G00552 $258,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ymmxogi0ytexyze4zdnjzwixmme1ztllodzlmdhlnyykdhh0psuymcyymzyzng== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00188 2015 2950 19G00546 $239,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1mmzcxzgi1mtdhngmyzmrjywfimgmzyjewmmq4ymflniykdhh0psuymcyzmjgxoq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00189 2015 3302 19G00553 $259,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hodmznzjlndjhodgzywrkzjy2ndc0mjnjzjy0mtc5myykdhh0psuymcyymdu0na== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00190 2015 4046 19G00551 $261,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njrkntczmgzjmzvknzqzzmnmmwq4ndm0zjriztrhocykdhh0psuymcyxnje1nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00116 2015 3879 19G00549 $249,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnwm2zde1otlhmdm0zgq2yzbmngi1ngi5ndvlmjc2osykdhh0psuymcy1ota0nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00117 2015 4026 19G00550 $209,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mnze3yjgynwziymuzywfmzje4yznknwy3zty1mdu0miykdhh0psuymcy0njcz CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00151 2012 6518 19G00852 $149,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0psuymcy0njiwoq== CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00144 2012 5132 16G00350 $219,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0psuymcyzmje3na== NORAM 65E 65ET9913 2013 1056 13W72529 $287,800.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjc4ntblytm2njbkndnmotyxn2zkmdi0nzayzdg5osykdhh0psuymcyzmti2ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00136 2012 2985 16G00415 $175,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0psuymcyxnzkzmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3614 16G00821 $195,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0psuymcyzmzexoa== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, AK more
Wtk?jhnyyz1modgznzjkyznhmtqxnmm1otbkyzvjndrhmtq1zwqwocykdhh0psuymcyyntgzmg== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00159 2015 3677 19G00548 $269,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz04yzc1njhmywywnjdkzwm5odyyywe3ztbimjqzy2qwncykdhh0psuymcy1odi2mq== CATERPILLAR 12M2 AWD R9P00159 2014 3150 18G00271 $252,100.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1motkznmfizgnlzjjhntrmotbkzme4zjyxotjmoti0miykdhh0psuymcy2ndk2mg== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00203 2017 2993 19G01084 $304,800.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0psuymcyxmdg1oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 5056 17G00512 $151,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kngy2yjzjmzbizguxyjnmogzjnzliyjq2zmjlytuzocykdhh0psuymcyzndezmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00223 2014 3521 17G00958 $174,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hnjc4mgeyzdfjmtk5nzg1zwfmnwi1mddmytfhmjjlnsykdhh0psuymcy1njuwmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4536 17G00509 $186,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jmwu5mwzhmzu4zgnizjlhyjg0ntyyythmndmxyjg3niykdhh0psuymcy2mjgxmw== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00230 2017 3962 20G0250 $316,200.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jmgzkndlmnzu5yti4ndg5zgm1otvhzdzimgi4yzg1ysykdhh0psuymcyyndu4 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00178 2016 3376 18G01153 $209,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1iodzjyzqzzmjmmdmxzjc1yjbhyzayytg2mta3mdzinyykdhh0psuymcy4ntiw CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 6197 18G01007 $195,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05yweyy2e4owvimwm5mmiyzjk4nzi4yzaynwvlmjy2niykdhh0psuymcy0mzk1mq== CATERPILLAR 140H 2ZK05895 2001 12310 19W01524 $79,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1iymyzmzg1mwu3m2zjmze0yjk4otk5y2i2owfkztlknyykdhh0psuymcy1ntawmq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00412 2016 3590 19W01852 $269,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05ogzlngvmodgymmjkndnkywm2mtrkzwi5yjixyjm3niykdhh0psuymcyynzc0mq== CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00337 2015 0 20W0265 $263,100.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mmddlzty1mwy0ywe2yzm1zta1mjm5yme1nwm3owjkmyykdhh0psuymcy5nda4 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00338 2015 4875 20W0266 $254,900.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mngrhm2zlotfkota2zdnhzdflnzrlndringyxyta5ziykdhh0psuymcy1mdq2 CATERPILLAR 140M3 AWD N9J00339 2015 0 20W0267 $264,300.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1ln2fmnmm3mda2ytfjndvjzjjhodvhzdmxodbhzmjkocykdhh0psuymcyynjiz JOHN DEERE 670C DW670CX583294 2002 955 X20W0428 $61,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0psuymcy2ntq1mg== CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 4526 14G04579 $149,500.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.